Regulamin świadczenia usług przez serwis picarta.pl

 • 1. WSTĘP
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników serwisu picarta.pl.
 2. Serwis picarta.pl zwany dalej również Picarta prowadzony jest przez firmę SAJO Krzysztof Gałązka, ul. Strażacka 24, 43-360 Meszna NIP: 9372601404
 3. Serwis picarta.pl zajmuje się tworzeniem spersonalizowanych prezentów ze zdjęć nazywanych dalej Produktami do których należą m.in: Mozaika ze zdjęć, Mapa podróży, Mapy gwiazd, Stylowe portrety ze zdjęć, Obraz z odcisków kciuków, Obraz ze słów, Fotoobraz ze zdjęcia.
 • 2. UCZESTNICTWO W SERWISIE
 1. SAJO Krzysztof Gałązka informuje, że w związku z udostępnianiem treści serwisu stosuje tzw. technikę cookies polegającą na przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. a) Technika cookies jest stosowana w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności: · tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści; · personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu; · utrzymywania sesji użytkowników; · uwierzytelniania osób korzystających z serwisu, · dostarczania użytkownikom personalizowanych treści reklamowych b) Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 2. Użytkownikiem serwisu picarta.pl może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.
 3. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
 4. Faktyczne korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 • 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. W trakcie składania zamówienia, klient zobowiązany jest do przesłania odpowiednich plików ze zdjęciami z których ma zostać wykonany Produkt. Gdy zdjęcie wymaga drobnych poprawek graficznych, które serwis picarta.pl wykonuje bezpłatnie (redukcja czerwonych oczu, rozjaśnienie, kadrowanie) klient musi uiścić adnotację zawierającą chęć wykonania takowych poprawek w uwagach w formularzu zamówienia lub mailowo.
 2. Zamawiając produkt „Mozaika ze zdjęć”, zamawiający zobowiązuje się przesłać serwisowi picarta.pl zdjęcia które mają być umieszczone na mozaice (na płycie CD lub poprzez system składania zamówień). Ponadto wymiary zdjęć tworzących mozaikę to 4:3 (stosunek szerokości do wysokości). Jeżeli nadesłane zdjęcia mają inne proporcje, klient akceptuje doprowadzenie ich do prawidłowych rozmiarów w drodze automatycznego kadrowania.
 3. Produkty wysyłamy w każdy czwartek, jeżeli przelew zaksięgujemy na koncie serwisu picarta do środy do godziny 12:00 (lub otrzymamy potwierdzenie wykonania przelewu w pliku *.pdf lub w formie zeskanowanej).
 4. Zamówione Produkty zostają wysłane Pocztą Polską lub kurierem na adres podany przez zamawiającego w formularzu zamówienia lub adres podany w uwagach, jeżeli jest on inny niż adres osoby zamawiającej.
 5. Na każdy zrealizowany Produkt umieszczamy małe logo serwisu picarta.pl. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość odstąpienia od tej zasady. Opłatę za ten fakt ustalana jest indywidualnie.
 6. Dbamy o bezpieczeństwo zdjęć klienta. Klient ma 30 dni na pobranie zamówienia w wersji elektronicznej licząc od dnia zaksięgowania przelewu. Po upływie tego czasu projekty graficzne wraz z nadesłanymi zdjęciami są trwale usuwane.
 • 4. PŁATNOŚĆ
 1. Możliwe formy płatności: przelew na konto, oraz płatności on-line – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
 2. Termin płatności wynosi 14 dni od chwili złożenia zamówienia. Zamówienia, które nie będę opłacone w tym terminie zostają automatycznie anulowane.
 3. Wszystkie ceny w ramach usług świadczonych przez serwis zawierają podatek VAT.
 4. 5. KODY RABATOWE I PROMOCJE.
 5. O ile nie określono inaczej, kody rabatowe i oferty promocyjne nie mogą być łączone z innymi rabatami, ofertami ani promocjami. Każdy kod rabatowy lub oferta promocyjna może być użyta indywidualnie do jednego zamówienia.
 6. W przypadku dostępności kilku kodów rabatowych lub promocji, można zastosować tylko jeden kod lub jedną promocję na jedno zamówienie. Klient musi wybrać, który kod rabatowy lub promocję chce zastosować.
 7. Niektóre produkty lub usługi mogą być wyłączone z możliwości użycia kodów rabatowych i ofert promocyjnych. Wyłączenia te będą wyraźnie określone w warunkach danego kodu rabatowego lub oferty promocyjnej.
 8. Kody rabatowe i oferty promocyjne mają określony okres ważności i datę wygaśnięcia. Muszą być użyte w wyznaczonym czasie. Przeterminowane kody lub oferty nie będą akceptowane.
 9. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia działania jakiegokolwiek kodu rabatowego lub oferty promocyjnej w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany te nie wpływają na zamówienia, które zostały już złożone z użyciem ważnego kodu rabatowego lub oferty promocyjnej.
 • 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Klient ma prawo zrezygnować z realizacji zamówienia do momentu jego opłacenia. Klient jest wówczas zobowiązany wysłać stosowną wiadomość do serwisu picarta z prośbą o anulowanie zamówienia na adres: info@picarta.pl
 2. Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody przez zamawiającego na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wykonania usługi i realizacji zamówienia przez serwis picarta.pl
 3. Większość produktów oferowanych przez picarta.pl jest produktami personalizowanymi wykonywanymi na zamówienie, dlatego nie ma możliwości ich zwrotu i konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Niemniej jeżeli produkt nie został jeszcze wydrukowany, istnieje możliwość zwrotu części poniesionych kosztów (za wydruk, obramowanie oraz dostawę).
 • 7. REKLAMACJE
 1. Podstawą składania reklamacji jest niewywiązanie się sprzedającego z warunków umowy lub rozbieżność wydrukowanego obrazu z przedstawionym mailowo projektem poglądowym.
 2. Projekty są wykonywane na indywidualne zlecenie, a realizacja następuje po akceptacji przez klienta projektu poglądowego. Zwrot Produktu jest możliwy w przypadku posiadania przez Produkt wad fizycznych lub prawnych (rękojmia).
 3. Picarta odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Klient ma rok od dnia zauważenia wady na złożenie żądania wynikającego z rękojmi względem picarta. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną info@picarta.pl. Picarta.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych i powiadomić reklamującego o wyniku reklamacji.
 4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do picarta reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: a) wymiany Towaru na nowy, b) naprawy Towaru, c) obniżenia ceny, d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania należy do Klienta.
 5.  Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, picarta może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta: a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla picarta albo b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 6. Reklamacje dotyczące paczek uszkodzonych w transporcie prosimy składać na Poczcie Polskiej lub w firmie kurierskiej DPD. Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone, zniszczone lub chcemy mieć pewność, że zawartość przesyłki jest w odpowiednim stanie, należy w miejscu odbioru przesyłki sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku ewentualnych uszkodzeń, należy sporządzić protokół szkód i potwierdzić wypisane przez kuriera informacje ze stanem faktycznym. Raport uszkodzeń jest podstawą do reklamacji. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń oznacza brak podstaw do reklamacji dotyczącej transportu.
 7. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a picarta rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby picarta. W przypadku sporu między Użytkownikiem lub Klientem będącym konsumentem a picarta, Użytkownik lub Klient ma prawo wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu spośród właściwych sądów powszechnych.
 • 8. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Właścicielem Serwisu przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.