Regulamin akcji społecznej „Micha za selfie” z dnia 09.02.2018 r.

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem akcji „Micha za selfie” jest Imperial Cinepix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-390), ul. Grójecka 208, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000090324, NIP: 118-00-83-079, kapitał zakładowy PLN 5.040.000,00 (dalej również: „Organizator”).

1.2. Akcja społeczna jest organizowana pod nazwą „Micha za selfie” (dalej również: „Akcja”).

1.3. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej również: „Regulamin”).

1.4. Uczestnikiem akcji może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy uczestnik może wziąć udział w akcji maksymalnie 1 raz (dalej również: „Uczestnik”).

1.5. Przystąpienie Uczestnika do Akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

  1. Założenia akcji

2.1. Akcja jest prowadzona na stronie  picarta.pl/petstation

2.2 Akcja trwa w dniach od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r. lub do momentu uzbierania 1310 zdjęć spełniających wymagania opisane w punktach 3.2. oraz 3.3. niniejszego regulaminu i zaakceptowane przez Organizatora.

  1. Zasady prowadzenia akcji

3.1. Akcja polega na:

  • Wgraniu przez Uczestnika Akcji zdjęcia – selfie z psem lub zdjęcia psa à la selfie na stronę z mozaiką znajdującą się pod adresem: https://picarta.pl/petstation/. Zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .png i nie powinno przekraczać 5MB. Jeden Uczestnik może wgrać maksymalnie 1 zdjęcie.
  • Udostępnieniu przez Uczestnika na własnym profilu w wybranych mediach społecznościowych zdjęcia z hashtagiem #MichaZaSelfie lub/i udostępnieniu na Facebooku lub Instagramie Uczestnika posta PetStation, opublikowanego na profilach Pet Station https://pl-pl.facebook.com/Pet-Station-585853098100416/ oraz https://www.instagram.com/petstation.pl/, zachęcającego do wzięcia udziału w Akcji.

3.2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Uczestnika zdjęć zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, treści o charakterze reklamowym, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

3.3. Zdjęcia powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób,  bądź  naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

3.4. Zdjęcia wgrane na stronę picarta.pl/petstation będą podlegały weryfikacji pod kątem zgodności z tematyką określoną w pkt. 3.1., 3.2 oraz 3.3. Regulaminu. Po pozytywnej weryfikacji, zdjęcie zostanie umieszczone w mozaice.

3.5. Zdjęcia można zgłaszać do dnia 28 lutego 2018 r. lub do momentu zakończenia akcji, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora na stronie akcji. W mozaice znajdzie się nie więcej niż 1310 zdjęć zgłoszonych przez Uczestników i zaakceptowanych przez Organizatora.

3.6. Uczestnik Akcji oświadcza, że jest autorem zgłoszonego do akcji #MichaZaSelfie i wgranego na stronę  picarta.pl/petstation zdjęcia i że przysługują mu do niego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). W zamian za możliwość uczestnictwa w Akcji Uczestnik udziela wyłącznej, nieodpłatnej licencji Organizatorowi uprawniającej ten podmiot do korzystania z przesłanego zdjęcia na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 wskazanej wyżej ustawy, w szczególności do korzystania w zakresie wymaganym przez Imperial Cinepix Sp. z o.o. dla celów marketingowych, handlowych i reklamowych. Uczestnik zezwala jednocześnie na wykonywanie wszelkich praw zależnych od przesłanego zdjęcia oraz na wykorzystywanie swojego wizerunku znajdującego się na zdjęciu we wskazanym wyżej zakresie.

3.7. Za każde zdjęcie wgrane przez Użytkownika i zaakceptowane przez Organizatora (w ramach limitu wskazanego w pkt. 3.5. niniejszego Regulaminu), Organizator zobowiązuje się do przekazania dwóch porcji karmy (2 x 400 g) na rzecz schroniska w Korabiewicach. Karma zostanie przekazana do dnia 31 marca 2018 r.

3.8. Zdjęcia wgrywane przez użytkownika na stronę picarta.pl/petstation i zaakceptowane przez Organizatora będą aktualizowane w mozaice co najmniej raz w tygodniu. Serwis nie powiadamia Użytkownika o akceptacji zdjęcia. Użytkownik będzie mógł zweryfikować czy jego zdjęcie zostało zakwalifikowane do akcji po aktualizacji mozaiki.

 

  1. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.2. Reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Akcji Micha za selfie”. Reklamacje dotyczące Akcji muszą być zgłoszone w terminie do 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty zakończenia Akcji.

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Uczestników do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

5.4. Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej) lub nie zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.

  1. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Akcji.

6.2. Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie picarta.pl/petstation. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O jego zmianie Organizator poinformuje poprzez  umieszczenie  treści nowego Regulaminu na stronie. Zmiany dotyczyć będą wyłącznie Użytkowników, którzy zgłoszą zdjęcia  po wejściu w życie zmiany Regulaminu.

6.3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Akcji będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celach związanych z Akcją i innych celach dozwolonych ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Uczestnik niniejszym potwierdza, że podał swoje dane osobowe dobrowolnie. Administratorem danych osobowych jest Organizator oraz serwis Picarta.pl. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

6.4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.